FARNG & MART พิธีเช้า

บรรยากาศการยกน้ำชาที่โรงสีของตระกูลในจังหวัดนครนายก ด้วยความเรียบง่ายและเป็นกันเองครับ